Välkommen till Halland!

Andelen utrikes födda i Halland är lägre än i riket som helhet, ca 15,5% är födda utanför Sverige jämfört med ca 20% på riksnivå130. Variationen är dock mycket stor mellan kommunerna, från Hylte där andelen (2020) var runt 25% till Kungsbacka där den samma år var drygt 9%. Också åldersmässigt skiljer det sig åt131. I Hylte är andelen utrikesfödda under 15 år 13% av de utrikes födda. I Halmstad och Varberg är samma siffra 9%. Andelen i yrkesaktiv ålder (24-64 år) är högst i Halmstad, 66%, och lägst i Hylte, Laholm och Kungsbacka: 60%. Andelen äldre, över 65 år, är högst i Kungsbacka: 16%, jämfört med 13% i Hylte och Laholm.

 

Antalet mottagna nyanlända har minskat påtagligt sedan 2015, från över 2000 2016-17 till drygt 500 2020132. Skillnaderna i antal mottagna mellan kommunerna har minskat betydligt sedan 2015. 2016 tog Hylte emot runt 30 nyanlända per 1000 invånare, medan övriga kommuner tog emot under 10 personer. 2020 var antalet under 5 personer per invånare i samtliga kommuner133. Även om det totala antalet mottagna var högre i de större kommunerna innebar det stora mottagandet i Hylte en stor utmaning för myndigheterna. Tyvärr saknar vi en systematisk uppföljning av vad som hänt med de personer som kom till Halland runt 2015, men det är rimligt att anta att en del förändringar sedan senaste rapporten har sin förklaring i utvecklingen i dessa grupper.

 

De största grupperna utrikesfödda i Halland har sitt ursprung i Syrien, fd Jugoslavien och Polen134. Olika grupper av utrikes födda skiljer sig åt betydligt utifrån hur länge de varit i Sverige. Personer födda i Norden har vanligtvis varit länge i Sverige, närmare 75% har varit i landet över 20 år. Bland personer från Afrika och Asien i sin tur, är andelen personer som varit i Sverige i över 20 år bara ungefär en fjärdedel. Runt 37% av dem som kommer från dessa regioner har i stället varit i Sverige kortare tid än fyra år.

 

Immigranterna från Syrien kom i första hand perioden 2014-2017. Under den tiden tog Halland emot mellan 1500 och 2100 nyanlända per år135, varav många från Syrien136. Flest personer kom till Halmstad, men givet antalet invånare totalt var Hylte den största mottagaren. Det är dock oklart hur stor andel av dem som kom under denna period som finns kvar i regionen idag, respektive som har lämnat.