Källor

 • Aftonbladet, 20140812, ”Stifta lagar för stjärnfamiljen”
 • Aftonbladet, 2017, HBTQ-personer är hårt utsatta för hedersförtryck, 20170601
 • Arne Andersson, Liv, 2015, ”Fettaktivisterna gör revolution på internet”, Sydsvenskan 20151101
 • Allbright, VD-kvinnor väljer jämställdhet, 2017, Stiftelsen Allbright
 • Almquist-Tangen, Gerd m fl, 2013, Influence of neighbourhood purchasing power on breastfeeding at four months of age: a Swedish population-based cohort study, BMC Public Health, 20131115
 • Arbetsmiljöverket, 2016, Arbetsorsakade besvär 2016, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:3
 • Arbetsmiljöverket, 2017 (1), En vitbok om kvinnors arbetsmiljö, Rapport 2017:6
 • Arbetsmiljöverket, 2017 (2), Arbetsmiljöverkets rapport om särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerat arbete; Projektrapport
 • Arbetsmiljöverket, 2017 (3), Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetet, Kunskapssammanställning 2017:4
 • Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljostatistik-dodsolyckor-i-arbetet-kon-1955-2020, 2020-02-24, https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-dodsolyckor-i-arbetet-kon-1955-2019.pdf
 • Baigi, Amir, Haraldsson, Katarina, Karlsson, Ann-Kristin, Lönn, Stefan, (2014) Folkhälsan i Halland – baserad på den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 2014, Region Halland
 • Barnhälsovårdsenheten i Region Halland, 2014, Barnhälsovård i Halland 2014
 • Berg, Lisa & Hjern, Anders, 2016, Barn till separerade föräldrar – hälsa, utbildning och sociala levnadsförhållanden i ett livsloppsperspektiv, Karolinska Institutet, Stockholms universitet
 • BRÅ statistik
 • BRÅ, 2015, Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet, Rapport 2015:6
 • Bäck, Emma, Bäck Hanna, Gustafsson, Nils, 2014, Ungas politiska deltagande – nya former och aktivitet genom sociala medier?, Demokratiutredningen,
 • Bäärnhielm, Sofie, Edlund, Ann-Sofie, Ghebru, Abeba, Johansson Olsson, Anne, Sundvall, Maria, 2012, Migration, psykisk ohälsa och trauma, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting
 • Centrum för idrottsforskning, 2013, Dolda utmaningar – om unga idrottare med funktionsnedsättningar, Centrum för idrottsforskning 2013:3, SISU Idrottsböcker
 • Cornedius, Maud, ”Pappa prata med ditt barn”, 20110309, Aftonbladet
 • Dagens samhälle, 20160314, ”Dags att riva upp EBO-lagstiftningen”
 • Dagens Samhälle, 20160612, ”Så segregerade är kommunerna”, Dagens samhälle granskar
 • den Teuling, Thijs; presentation: 20210912 Mottagande Halland 201621; opub.
 • Diskrimineringsombudsmannen; 2021; Skillnader som kan utgöra risk för diskriminering? En kvalitativ studie om faktorer som påverkar socialsekreterares bedömningar och beslut inom den sociala barn- och ungdomsvården;
 • Ekengren Oscarsson, Henrik, 2016, ”Största opinionsförskjutningen efter Millennieskiftet: Attityder till HBT”, 1/8 2016, www.politologerna.wordpress.com
 • Ekeroth, Eva, 2014, ”Socioekonomiska skillnader påverkar hur gymnasieelever dricker”, Accent 20141204
 • Eliasson, Mona; 2010; Mäns våld mot kvinnor: en kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och våldtäkt, Natur & Kultur, Stockholm
 • Evidens, 2016, Trångboddhet i Sverige – Beskrivning av nuläget och diskussion om effekter
 • Falludi, Susan, 2000, Ställd – förräderiet mot mannen, Ordfront
 • Folkhälsomyndigheten 2019; Hur mår personer med finländskt ursprung – Delarbete inom Folkhälsomyndighetens uppdrag om Sveriges nationella minoriteter;
 • Folkhälsomyndigheten, 2014 (2), HIV- och STI-prevention riktad till migranter – en kartläggning av det förebyggande arbetet i Sverige,
 • Folkhälsomyndigheten, 2014, Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer,
 • Folkhälsomyndigheten, 2015 (1), Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige
 • Folkhälsomyndigheten, 2015 (3), Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen, för ”En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016”, Dnr 00599/2014
 • Folkhälsomyndigheten, 2015 (4), MSM2013 – en studie om sex och hälsa bland män som har sex med män i Sverige, artikelnr 15139
 • Folkhälsomyndigheten, 2017, Förskolans påverkan på barns hälsa – en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, Folkhälsomyndigheten/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Stockholms läns landsting
 • Folkhälsomyndigheten, 2017, Sexualitet och hälsa bland unga – UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år, Artikelnummer 01186-2017-1
 • Folkhälsomyndighetens databas: Folkhälsodata, Folkhälsostudio
 • Folkhälsoyndigheten, 2015 (2), Socioekonomiska villkor och psykisk ohälsa bland tonåringar, artikelnr 15137
 • Försäkringskassan 2013: De jämställda föräldrarna, Socialförsäkringsrapport 2013
 • Försäkringskassan, 2015, Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken, Socialförsäkringsrapport 2015:4
 • Guttormsson, Ulf, 2007, ”Cannabiskonsumtionens utbredning i Sverige och övriga Europa, Socialmedicinsk tidsskrift nr 1 2007
 • Hagquist, Curt & Rydelius, Per-Anders, 2013, “Psykisk ohälsa och alkohol har en nära koppling”, Läkartidningen, 2013:110:CE4D
 • Hammarstedt, Mats, 2016, ”HBTQ-personer diskrimineras på arbetsmarknaden”, SVT nyheter, 20160725, https://www.svt.se/opinion/homosexuella-diskrimineras-pa-arbetsmarknaden
 • Heikkilä, Mia, 2016, Hur kan jämställdhet främja elevers välmående i skolan och också höja deras skolresultat? – en kunskapssammanställning över svensk och internationell forskning, Västra Götalandsregionen
 • Hensing, Gunnel, Mårtensson, Lena, 2011 ”Hälsoliteracitet grundbult i patientmötet, Läkartidningen 20111221, nr 51 2011
 • Holmberg, Karin, 1999, Det kallas Kärlek, Anamma böcker
 • Högskolan i Borås, 2015, ”Amning är mer än mat”, Magasin 1866, nr 1 2015, http://www.hb.se/Forskning/Aktuellt/Magasin-1866/Artiklar/Nummer-1-2015/Amning-ar-mer-an-mat/
 • Höjer, Henrik, 2015, ”Segregeringen ökar i Sverige, Sverige håller på att delas upp efter etnicitet, men även mellan rika och fattiga”, Forskning och framsteg, nr 7 2015
 • Isaksson, Pernilla, 2010(?), Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor,
 • Jonvallen, Erica, 2017, Pojkars och flickors lärande – en sammanställning av forskning och erfarenheter. Med förslag på inriktning på fortsatt utvecklingsarbete
 • Kakabaweh, Amineh, Tarhan Selvi, Guluzar, Lundgren, Jonas, 2016, Elvahundra, Varken hora eller kuvad
 • Karlsson, Sofia B, 2017, Stå upp när det blåser – hur lagidrotten kan verka för inkludering, mot homofobi och våld, Pintxo förlag,
 • Karolinska Institutet, 2013, Riskfaktorer för självmord hos äldre-äldre, Nyhetsbrev nr 13 2013
 • Larsdotter, Suzanne, 2014, Alkohol spelar roll – En studie i HBT-kvinnors alkoholbruk, RFSL
 • Larsson, Anita, Jakalas, Anne, 2014, Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv © författarna
 • Lilja, Elisabeth, Pemer, Mats, 2010, Bostadssegregation, orsaker och mekanismer – en genomgång av aktuell forskning, Boverket
 • Lundström, Karin & Nyman, Anna, 2015, ”Förändrade villkor för barn med separerade föräldrar”, Välfärd 3/2015
 • Länsstyrelsen i Halland, 2016, Bostadsmarknaden 2016, Meddelande 2016:12
 • Medlingsinstitutet, 2017, Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – Vad säger den officiella statistiken?
 • Metro 20150524, ”Peter är gravid och ska snart föda – en omöjlighet enligt systemet”
 • Moberg, Ylva; 2016, Är lesbiska föräldrar mer jämställda, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • Morberg, Per, 2012, Vad blir det för kött, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet
 • MUCF, 2015, När livet känns fel – ungas upplevelser kring psykisk ohälsa
 • Myndigheten för delaktighet, 2017, Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, Nummer 2017:29
 • Måwe, Ida, 2017, ”Heteronormativitet i läroböckerna”, Ottar #3 2017
 • Nationella sekretariatet för genusforskning, 2012, Trygghet är en fråga om makt, 20121017
 • Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa, NCK-rapport 2014:1
 • Nayeb, Laleh, Weterlund, Monica, 2014, ”Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt – fler använder evidensbaserade metoder”, Läkartidningen 08/2014, Läkardniningen 2014:111:CMY4
 • Nordiska ministerrådet, 2021; Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden, en forskningsöversikt och kartläggning över insatser
 • Nyberg, Anita, Niskanen, Kirsti, 2009, Kön och makt i Norden, Nordiska ministerrådet
 • Offerman, Carina, 2005, ”Få klarar kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete”, Kvalitetsmagasinet 20050316,
 • Olofsson, Gunilla, 2008, Medberoende – en studie om livet med en alkoholmissbrukare, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling HST, Mälardalens högskola
 • Olseryd, Johanna, 2015, Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, våld och personrån, Kortanalys, BRÅ
 • P1 Morgon 2006, Hasch ingång till tunga droger i ny studie, Sveriges Radio 20060712
 • Puranen, Bi; Dagens Nyheter, 20210922, ”Migranters korta livsperspektiv ger problem med integrationen;
 • Regeringen, 2017, ”regeringen vill att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete”, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-vill-att-fler-utrikes-fodda-kvinnor-ska-komma-i-arbete/
 • Region Halland, 2015 (?) Arbetsmarknadsintegration i Halland – befolkning, skola och utbildning, deltagande, utveckling och inkomster
 • Region Halland, 2017, Hur kan Hallands boendeattraktivitet utvecklas?, Flyttstudie 2017
 • Rydsjö, Kerstin, 2012, Dags att höja ribban!? – en rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och literacitetsutveckling, Regionbibliotek Halland
 • Sarnecki, Jerzy, 2016, Hela staden – bryt segregationen – Kapitel 1 Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt utsatta områden, Fores
 • SCB, 2009, Barns fritid, Statistiska centralbyrån, Levnadsförhållanden 116
 • SCB, 2012, Högre inkomster men fler i risk för fattigdom, SCB nr 2012:118
 • SCB:s statistikdatabas: undersökningar om levnadsförhållanden (ULF), undersökningar om levnadsförhållanden för barn (Barn-ULF), Arbetskraftsundersökning
 • Skolverket, 2009, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, Kunskapsöversikt
 • Smidfelt Rosqvist, Lena; 2020; ”Jämställdhet och transportsystemet”; VR 2020:05
 • Socialstyrelsen 2013 (1), Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa, Slutrapport, artikelnr 2013-6-3
 • Socialstyrelsen 2013 (2), Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre, en kartläggning, artikelnr 2013-11-17
 • Socialstyrelsen, 2010, Social rapport, 2010, ”boendesegregation”, sid. 176-122
 • Socialstyrelsen, 2011, Ojämna villkor för hälsa och vård – ett jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården, artikelnr 20111230
 • Socialstyrelsen, 2013, Barns och ungas hälsa, vård och omsorg, 2013
 • Socialstyrelsen, 2015, Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter – ett kunskapsunderlag för primärvården
 • Socialstyrelsen, 2016, Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning, artikelnr 2016-12-14
 • SOU 2003:127, Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och trygghet
 • Statens folkhälsoinstitut, 2005, Särbehandlad och kränkt – en rapport om sambanden mellan diskriminering och hälsa
 • Statens folkhälsoinstitut, 2012 (1), Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning, A 2012
 • Statens folkhälsoinstitut, 2012 (2), Alkohol och äldre, Faktablad om alkohol, april 2012
 • Steen, Bertil, 2007, ”Stora skillnader mellan mäns och kvinnors åldrande”, Läkartidningen nr 43, 2007, volym 104
 • Strandhäll, Annika, 2015, ”Vi utreder föräldraförsäkringen – den ska fungera för alla”, Aftonbladet, 5/6 2015
 • Svenska Dagbladet, 20121112, ”Bostadssegregationen har fördubblats”
 • Sveriges kommuner och landsting, 2017, Barns och ungas hälsa i Sverige – en beskrivning av nuläget,
 • Sveriges Radio 20160803, ”Ska man säga funktionsvariationer istället för funktionsnedsättning?”
 • Sveriges Radio, 20170222, ”Dålig ekonomi får kvinnor att återvända till våldsamma män”
 • Tillväxtverket, 2015 (1), Under ytan – Hur går snacket och vem får pengarna?, Info 0587
 • Tillväxtverket, 2015 (2), Slutrapport, främja kvinnors företagande 2011-2014, Golden Rules of Leadership 2013-2014
 • Tillväxtverket, 2016, Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare, Rapport 0209
 • Tillväxtverket; 2020; Mångfald i Näringslivet – Företagandet bland kvinnor, personer med utländsk bakgrund och unga 2004-2017
 • Ungdomsstyrelsen, 2007, Ungdomar, fritid och hälsa – en forskningsöversikt om fritidens skydds- och riskfaktorer, Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:13
 • Vi föräldrar, 2017, Förlossningsskador – kan man undvika det?, Vi föräldrar Gravid 2/2017
 • Vårdanalys, 2014, En mer jämlik vård är möjlig – analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande, rapport 2014:7
 • Välfärd, 2007, ”Olika livssituation för äldre kvinnor och män”, Välfärd nr 2 2007
 • Välfärd, 2008, ”Vård av anhöriga – ett högt pris”, Välfärd nr 2 2008
 • Wendt Höjer Maria, 2002, Rädslans politik – våld och sexualitet i svensk politik, Liber
 • Wickström, Björn, ”Skolresultat och psykisk hälsa, ett spiralformat samband, Närarosatsningen, Webbseminarium 20141210, www.psynk.se

Hemsidor